Project omschrijving

Prinsenhof Beverwijk

Het stedenbouwkundig plan is in belangrijke mate gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Vanwege de hoge woondichtheid is het niet mogelijk alle woningen te voorzien van een eigen tuin. Door het maaiveld in te richten als verblijfs- en speelruimte, wordt het openbaar gebied meer betrokken bij het wonen en daarmee minder anoniem. Dit komt ten goede aan de sociale samenhang van de buurt. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk de verharding voor autogebruik te beperken. Als uitgangspunt is daarom gesteld de Hendrik Mandeweg niet meer als auto-ontsluitingsweg te laten functioneren. De buurt wordt ontsloten vanuit de rand van de buurt. Ook de busroute wordt omgeleid. De parkeervoorzieningen zijn zoveel mogelijk aangelegd aan de randen van de buurt, echter op redelijk korte afstand van de woningen. De (voetgangers)routes in de Oranjebuurt zijn nog wel geschikt voor autotoegankelijkheid (verhuizingen, nooddiensten, etc.) maar bieden geen ruimte voor parkeren. De openbare ruimte in de Oranjebuurt rondom de Hendrik Mandeweg is daarmee autovrij en veilig voor spel en wandelaars. Er is o.a. voorzien in zitplekken, trapveld, binnenhof, speelvoorzieningen, etc. De woonbebouwing is zoveel mogelijk geprojecteerd op de plekken van de oorspronkelijke bebouwing, teneinde de bestaande infrastructuur (leidingtracés) te kunnen hergebruiken. Aan de noordzijde is het plan gemarkeerd door een woontoren. Bij de entree van de buurt vanuit het centrum is een multifunctioneel buurtcentrum voorgesteld.
Het plan in opdracht van Pré Wonen omvat in totaal 186 woningen.