Project omschrijving

nieuwbouwwijk Reigersborg Hoogkarspel

In Hoogkarspel wordt het nieuwbouwgebied Reigersborg ontwikkeld. De laatste fase van deze ontwikkeling is het plandeel Reigersborg Noord 3. Dit plandeel is bijna 10 hectare groot. Het zal een duurzaam woongebied worden van 245 woningen, ontwikkeld in fasen van circa 33 woningen per jaar.

Reigersborg Noord 3 wordt een groen, boomrijk woongebied. Het kenmerkt zich door een heldere structuur waarbij de woongebiedjes zijn ingebed tussen
boomrijke woonstraten en een ruime parkachtige structuur van groen- en water.
Het woongebied is opgezet met een doorgaande laanstructuur langs de randen. De centrale parkstrook doorbreekt deze structuur en strekt zich uit tussen de
noord- en zuidrand. De centrale parkstrook wordt aangelegd rondom de bestaande watergang in het gebied. Het betreft een kenmerkend licht geknikte sloot, die onderdeel uitmaakt van de waterstructuur in de ruimere omgeving.
De lanen langs de randen vormen een stevige groene basisstructuur met een brede grasberm en bomenrijen. De woningen aan weerszijden van de laan
vormen een samenhangende bebouwingsreeks, waarvan de buitenrand met de achterzijde is gericht naar het omringende water.
Tussen de lanen en de centrale parkzone bevinden zich de woonstraten. Deze zijn vormgegeven als geknikt meanderende parklopers. Beeldbepalend zijn
het open groen, een strooigoed van bomen en een speelplek die her en der is ingepast. De parklopers hebben een entree vanuit de laan en komen uit op de
centrale parkzone. De straatjes verbreden zich richting de laan en richting de parkstrook, waardoor het park uitstraalt in het woongebied.
In de gekozen hoofdopzet grijpen bestaande en nieuwe groenstructuren in elkaar Hierdoor ontstaat er een hoofdstructuur die samenhangend en afwisselend is.
De stedenbouwkundige opzet biedt veel aanleiding om woningen te realiseren die elk op een eigen manier in verband staan met het groen en water in de
omgeving.